அதிக மகிழ்ச்சியும் துயரமே! |


அதிக மகிழ்ச்சியும் துயரமே! | கலைஞர்கள் பலர், மிதமான மன எழுச்சியின்போது படைப்பூக்கத்தின் உச்சத்தை எட்டியிருக்கிறார்கள் அதீதத் தன்னம்பிக்கையால் பயம் என்னும் தேவையான உணர்வு குறைந்து விடும் எழுச்சியும், சோர்வும் மாறி மாறி எதிரெதிர் துருவத்துக்குச் செல்லும் நோய்க்கு 'இருதுருவ மனநிலை' என்று பெயர் வாழ்க்கை, ஒரு பியானோ போன்றது. கறுப்பு, வெள்ளைக் கட்டைகள் இரண்டுமே மாறிமாறி இசைத்தால்தான் இசை பிறக்கும். வெள்ளை கட்டை மகிழ்ச்சி, கறுப்புக் கட்டை சோகம் - எஸ்ஸான் இத்தொடரின் ஆரம்பத்தில், எப்படி எல்லா விஷயங்களிலுமே எதிரெதிர் துருவங்கள் உள்ளன, அதில் நடுநிலையிலிருந்து அதீத தூரம் உள்ள... DOWNLOAD

Comments